Μενού

clear

KlimaDekor

Παστρώδες τελικό επίχρισμα

Παστρώδες τελικό επίχρισμα υψηλής διαπνοής για εσωτερικούς χώρους, χαμηλών εκπομπών E.L.F. Κοκκομετρία 1.0 και 1.5 mm

  • Ρύθμιση υγρασίας και μικροκλίματος

  • Ασβέστη

KlimaDekor

Διαπερατότητα υδρατμών
0.5
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ
0.7
Τιμή Tυπικής Aπόκλισης T.A. (Standard Deviation SD)
0.01m 1 mm πάχος στρώσης
Φαινόμενη πυκνότητα
1.7kg/dm³
Τιμή του PH
12.5
Κατανάλωση
1.6- 1.8kg/m² Κ 1.0
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
1.5mm
Κατανάλωση 2
2.7- 2.9kg/m² Κ 1.5

Επιλογή χρώματος

Όλα τα δείγματα που απεικονίζονται αποτελούν οδηγό για την χρωματική διαμόρφωση του επιλεγμένου προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή σε δοκιμαστικές επιφάνειες πριν την εργασία στην πρόσοψη. Μικρές χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου, φυλλαδίου χρωμάτων, φυσικού δείγματος και παραδοτέου υλικού είναι πιθανές και δεν επιδέχονται ένστασης. Η χρωματική απόχρωση είναι εντελώς παρόμοια μόνο σε ίδιες παρτίδες παραγωγής. Παρακαλώ σημειώστε: Η υφή και το είδος του υποστρώματος μπορεί να επηρεάσει την χρωματική εμφάνιση.